Tạp chí Robot có một bài viết ngắn tuyệt vời về chính xác làm thế nào để thiết bị các bộ phận robot tùy chỉnh. Trong bài viết ngắn này [Matt Bauer] cho thấy các nguyên tắc cơ bản của việc chế tạo các bộ phận robot tùy chỉnh cũng như dấu ngoặc xương cho các sáng tạo robot hình người của mình sử dụng máy nghiền mini CNC. Ông sử dụng lớp phủ Jig tùy chỉnh được phát triển để làm cho việc cắt cửa cắt mỏng đơn giản hơn nhiều cũng như bảo vệ thiết bị của mình. Ý tưởng chủ đề này tạo ra một nền tảng cho nhiều bộ phận tùy chỉnh khác trong tương lai. [Matt] bao gồm dữ liệu mã G.nc ngoài tệp PDF “How-to” trong tệp zip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *