Phòng thí nghiệm nghiên cứu giữa nửa đêm vừa xuất bản một công cụ mới. UNFAND sẽ quét mạng của bạn cũng như kiểm tra xem các dịch vụ đang sử dụng mật khẩu mặc định hay không. Nó bắt đầu bằng cách thực hiện quét NMAP để tìm các dịch vụ được cung cấp trên mạng. Nó tổ chức các dịch vụ này bằng tốc độ đáp ứng. Sử dụng Hydra, nó sẽ kiểm tra mật khẩu Brute Force của các dịch vụ này với danh sách mật khẩu mặc định. Cá nhân có thể cung cấp một danh sách xen kẽ cho giai đoạn đầu tiên hoặc một danh sách bổ sung sẽ được sử dụng trong một kiểm tra theo dõi. UNDANT có nhiều lựa chọn khác nhau để định cấu hình quét của bạn cũng như chắc chắn sẽ hỗ trợ bạn phát hiện ra rằng phần cứng lừa đảo đó trên mạng mà ai đó đã không thiết lập một cách an toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *