Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách tiếp thị nên được thực hiện. Teletyland và Roborealm (hiện tại xuống) đã hợp tác với nhau để chỉ cho bạn cách xây dựng một cơ sở robot nhanh chóng và dễ dàng cho netbook của bạn. Quá trình xây dựng khá sâu, bao gồm số phần và liên kết đến nhiều nơi để mua chúng. Họ đang sử dụng phần mềm Roborealm để điều khiển robot, sử dụng hai cam web cho đầu vào cảm giác. Điều này nên giúp bạn có được bạn để có một netbook tự trị lang thang quanh nhà bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *