Với việc phát hành Arduino Duemilanove, Adafruit đang cố gắng chuyển ra một số cổ phiếu cũ của Arduino Diecimila bằng cách giảm 10%. [Amk] lưu ý rằng Duemilanove mới không phải là một bản nâng cấp như một Arduino với một chiếc mũ mới. Các sửa đổi duy nhất là nguồn điện tự động cũng như một dòng thiết lập lại dễ ăn. Phần tốt nhất về việc bán Adaffruit là họ đang cung cấp atmega328s được tải sẵn với bộ tải khởi động Arduino dưới dạng nâng cấp $ 5. ATMEGA328 cung cấp cho bạn gấp đôi bộ nhớ flash, gấp đôi RAM, cũng như hai lần EEPROM so với ATMEGA168 ban đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *