ngày 1 tháng 11 ngụ ý rằng đăng ký cho shmoocon 2009 đã mở. Công ước Hacker DC đang bước vào năm thứ năm. Họ đang phát hành vé trong các khối; Sau ngày hôm nay đã biến mất tiếp theo sẽ không có sẵn đến ngày 1 tháng 12. Hôm nay cũng là sự kết thúc của việc xem xét vòng đầu tiên cho cuộc gọi của họ cho các bài báo, nhưng bạn vẫn còn một tháng nữa trước thời hạn cuối cùng.

Chúng tôi luôn thích thú trong thời gian của chúng tôi tại Shumooocon. Trong năm 2008, chúng tôi đã thấy các cuộc đàm phán về việc bẻ khóa mã hóa GSM và khôi phục dữ liệu từ SSD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *