[DJ SURES], người đã phát triển Wall-E tự trị, đã trở lại với một sáng tạo nữa. Monster cookie tự trị mới của anh ta chắc chắn là một bản dựng hấp dẫn. Anh ta đã có đồ chơi Cookie Monster Luxury đã là bước đầu tiên là Flay the Blue Beast cũng như chèn bộ xương. Anh sử dụng thêm một robot cho điều đó. Có hai servo cho các bánh xe cộng với một cho mỗi cánh tay cũng như một cho cổ. Có một cảm biến khoảng cách trong miệng. Ông đã phát triển một bảng tùy chỉnh cho vi điều khiển PIC18F4685 đang chạy mã ánh xạ 2D chính xác như Bot trước đó của mình. Kiểm tra video của nó trong hành động dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *