[Rob Morris] đã gửi cho chúng tôi video này về hiệu ứng guitar dựa trên Wiimote của mình. Tương tự như bài đăng của chúng tôi ngày hôm qua về việc sử dụng Wiimote để kiểm soát Synth, anh ấy đang sử dụng các thay đổi về định hướng để tạo ra âm thanh. Anh ấy bắt đầu với điều chế sân cơ bản, nhưng sau đó trong video anh ấy đang làm, uh, chúng tôi không chắc nhưng nó tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *